Uzytkowanie Komputerow

Buchanan, W. (2004). Uzytkowanie Komputerow ( ed.). : . Wkt (Poland).


ISBN: 8320615119
ISSN:

Abstract

Przyst?pny i praktyczny poradnik dotycz?cy u?ytkowania komputerów, obejmuj?cy szeroki zakres zagadnie? zwi?zanych z przetwarzaniem informacji i transmisj? danych oraz ich kompresj?, przechowywaniem, szyfrowaniem i bezpiecze?stwem, zawieraj?cy tak?e opis protokó?u internetowego, sieci WWW, poczty elektronicznej i multimediów. Samodzielne rozwi?zanie zamieszczonych ?wicze? testowych u?atwi zrozumienie i utrwalenie tre?ci poszczególnych rozdzia?ów.
[Read More]

Authors

William Buchanan
Director of CDCS
w.buchanan@napier.ac.uk
+44 131 455 2759

Areas of Expertise

Cyber-Security
Electronic information now plays a vital role in almost every aspect of our daily lives. So the need for a secure and trustworthy online infrastructure is more important than ever. without it, not only the growth of the internet but our personal interactions and the economy itself could be at risk.
Networks
Our future society, and its economy, will be built within a seamless environment of networked information resources. IIDI's Network Theme has been created to meet the demands of this society. Dr Ahmed Al-Dubai leads the Network Theme, which seeks to develop local human capital in the fields of...

Associated Projects

    Keywords: security